Gizlilik İlkeleri

Bu web sitesi (www.azimticaret.com.tr), Azim Ticaret Teknoloji A.Ş.ye aittir ve bu adresi ziyaret eden siz müşterilerimizin bilgi güvenliği Azim Ticaret Teknoloji A.Ş. için büyük önem taşır. 

Bu metin, bilgi güvenliği ile ilgili sizi bilgilendirmek üzere hazırlanmıştır. 

Kişisel bilgilerinizi paylaşmaksızın Web sitemizi dilediğiniz sıklıkta ziyaret edebilirsiniz. Web sitemizi ziyaretiniz sırasında kişisel bilgileriniz tarafımızdan, sadece sizin bilginiz kapsamında temin edilir. Sizin bilginiz ile bizim tarafımızdan kayıt altına alınan kişisel bilgileriniz Azim Ticaret Teknoloji A.Ş. tarafından korunur ve korunmaya devam edecektir. 

Adınız ve soyadınız, posta adresiniz, doğum tarihiniz, cinsiyetiniz, telefon ve faks numaranız, e-posta adresiniz gibi bilgileriniz tarafınızdan Web sitemize verildiğinde kaydedilir. 

Bilgi güvenliğinizi sağlamak amacıyla şifrelerinizi kimse ile paylaşmamanızın gerekliliğini vurgulamak isteriz. Web sitemizde ve/veya Self Servis kanallarımızda yapmakta olduğunuz satış işlemleriyle ilgili ‘Mesafeli Satış Sözleşmesi’ni okumanız, şifrelerinizi korumanızın önemini daha iyi anlamanız açısından gereklidir. Azim Ticaret Teknoloji A.Ş.  www.azimticaret.com.tr alışveriş sitesi Şifre’nizi ve Parola’nızı kimse ile paylaşmamanızı ve bir yere not etmemenizi özellikle rica ediyoruz. 

E-posta iletişiminde söz konusu mesaj şifrelenmediği takdirde, mesajın güvenliğinin garanti altına alınamadığını ve göndereceğiniz e-postaların güvenliğinden sizlerin sorumlu olduğunu hatırlatmak isteriz. 

Web sitemizde Azim Ticaret Teknoloji A.Ş. tarafından işletilmeyen diğer Web sitelerine bağlantılar verebiliriz. Bu Web sitelerinden herhangi birini ziyaret ederseniz, o sitenin gizlilik ve diğer politikalarını gözden geçirmelisiniz. Diğer şirketlerin politika ve uygulamalarından Azim Ticaret Teknoloji A.Ş.nin sorumlu olmadığını belirtiriz. 

Son olarak, Azim Ticaret Teknoloji A.Ş.  gizlilik politikalarını değiştirmesinin mümkün olduğunu hatırlatır, bu nedenle Güvenlik ve Gizlilik sayfalarımızı düzenli olarak kontrol etmenizi öneririz. 

Azim Ticaret Teknoloji A.Ş. Web Üzerinden Yapılacak Abonelik İşlemleri Sözleşmesi 

Web sitesi üzerinden yapılacak abonelik işlerine ilişkin sözleşme şartlarını lütfen dikkatle okuyunuz. Bu sözleşme Turkcell abonelerinin önceden imzaladıkları ‘Abonelik Sözleşmesi’nin ayrılmaz bir parçasıdır. 

MADDE 1- TANIMLAR : 
ABONE: TURKCELL bireysel aboneleri ve kurumsal hat kullanıcıları 
TURKCELL: Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. adına Azim Ticaret Teknoloji A.Ş.

MADDE 2- SÖZLEŞMENİN KONUSU : 
İşbu sözleşmenin konusu, TURKCELL tarafından ABONE’ye verilecek olan abonelik hizmetlerinin, Self Servis kanallar üzerinden sağlanmasına ilişkin esasların tayin ve tespiti ile tarafların hak ve yükümlülüklerin belirlenmesinden ibarettir.

MADDE 3- ABONENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 
ABONE, işbu sözleşme nedeniyle / sözleşmenin ifası sırasında kendi adına işlem yapma konusunda tam yetkili olacağını, TURKCELL tarafından tayin ve tespit edilen sınırlar çerçevesinde yaptığı her işlemin kendisini bağlayacağını, tüm işlemlerinden ve davranışlarından sorumlu olacağını, şifre kullanımı suretiyle yapılan işlemlerin kendisi tarafından yapılmadığı itirazından peşinen vazgeçtiğini, Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (Bundan böyle kısaca ‘TURKCELL’in şifreleri kullanmak suretiyle işlem yapan kişilerin kimliklerini araştırma yükümlülüğünün olmadığını, ABONE şifrenin/şifrelerin gizli kalması için gerekli dikkat ve özeni göstereceğini, bu şifreyi/şifreleri herhangi bir üçüncü şahısa açıklamayacağını ve bu şifrelerin herhangi bir üçüncü şahıs tarafından kullanımına izin vermeyeceğini, şifrelerin kendisinin dışında kişiler tarafından kullanılması neticesinde doğabilecek zararlardan bizzat kendisinin sorumlu olacağını, hiçbir suretle TURKCELL’in sorumlu tutulamayacağını ve doğabilecek zararlardan dolayı TURKCELL’i peşinen ibra ettiğini, her türlü sorumluluğun kendinde olduğunu kabul ve taahhüt eder. 

MADDE 4- WEB ÜZERİNDEN YAPILACAK ABONELİK İŞLEMLERİNE İLİŞKİN HÜKÜMLER 
4.1. TURKCELL’in ABONE’ye İnternet üzerinden abonelik hizmeti veriyor olması, ABONE’ye donanım ve yazılım (hardware-software) temini konusunda bir TURKCELL taahhüdü oluşturmaz. 
4.2. ABONE, TURKCELL’in vermiş olduğu İnternet üzerinden abonelik hizmetlerinden yararlanmak suretiyle, 3.şahıslardan almış olduğu mal ve hizmetlerdeki ayıplardan TURKCELL’in sorumlu olmadığını, Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri dahilinde TURKCELL’e izafe edilebilecek her türlü sorumluluk karşısında TURKCELL’i şimdiden ibra ettiğini kabul ve beyan eder. 
4.3. TURKCELL, Self Servis kanallardan verilecek olan hizmetlerin devamlılığını garanti etmeyip, bu yollarla yapılacak işlemler üzerinde değişiklik yapmak, eksiltmek ve azaltmak hakkını saklı tutar. 
4.4.TURKCELL, ABONE’nin, TURKCELL’deki hatlarının kapanması, ABONE’nin bu Sözleşmedeki taahhütlerine aykırı davranması, TURKCELL şifrelerin Sözleşme hükümlerine aykırı olarak kullanıldığı, hizmetten hatalı, yasalara ve dürüstlük kurallarına aykırı olarak istifade edildiği, güvenlik önlemlerinin ihlal edildiği kanaatına varması halinde, ancak bu hal ile sınırlı olmaksızın, herhangi bir ihbarda bulunmaksızın ve herhangi bir sebep göstermeksizin ABONE’nin şifresini iptal edebilir ve/veya ABONE’nin bu hizmetten yararlanmasına derhal son verebilir. Hizmete son verilmesine kadar geçen sürede doğan ABONE yükümlülükleri hizmete son verildikten sonra da devam eder. ABONE, bu hususları kabul ettiğini ve hizmetin bu şekilde sona erdirilmesinden dolayı TURKCELL’den her ne ad altında olursa olsun herhangi bir tazminat talebinde bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder. 
4.5. ABONE tarafından TURKCELL’e iletilen bilgiler doğrultusunda, TURKCELL’in işlem yapıp yapmama hakkı saklı olduğu gibi ABONE kendisi tarafından sunulan bilgiler nedeni ile TURKCELL’den herhangi bir hak ve alacak talebinde bulunamaz. 
ABONE, kendi adına kayıtlı hatlar için şifrelerin 3. kişilerce öğrenilmesi ya da öğrenildiğinden şüphelenilmesi halinde TURKCELL’i derhal haberdar edeceğini aksi taktirde doğabilecek sonuçlarından sorumlu olduğunu kabul ve beyan eder. 
4.6. TURKCELL’ce bu sözleşme kapsamında verilecek hizmetlerle ilgili olarak TURKCELL’in istemi dışında olacak her türlü teknik arıza ya da sorun nedeni ile işlemlerin tamamlanamaması, iptal edilmesi halinde TURKCELL sorumlu olmayacaktır. TURKCELL, bu Sözleşme konusu hizmetlerin ABONE’ye sunulması ile ilgili olarak herhangi bir neden göstermeksizin uygulama değişikliği yapabilir veya hizmetin verilmesine ara verebilir veya tamamen durdurabilir. 
4.7. TURKCELL ile ABONE arasında ortaya çıkabilecek ihtilafların halli için iSTANBUL Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
4.8. TURKCELL ile ABONE arasında işbu Sözleşmeden doğacak uyuşmazlıklarda, TURKCELL’in defter, her türlü belge, bilgisayar ve ses kayıtları ile mikrofilmleri kesin delil teşkil edecek ve bağlayıcı olacaktır. ABONE, bu kayıtlara karşı itirazlarını ancak yazılı belge ile kanıtlayabileceğini ve bunun bir delil sözleşmesi olduğunu kabul ve beyan eder. ABONE, TURKCELL tarafından tutulan defter ve kayıtların usulüne uygun tutulduğu hususunda yemin teklif hakkından peşinen feragat ettiğini kabul ve beyan eder. 
4.9. ABONE, işbu sözleşmeye ilişkin olarak gerektiğinde TURKCELL tarafından kendisinden talep edilecek belge ve bilgileri TURKCELL’e derhal vermekle yükümlü olduğunu kabul ve taahhüt eder. 
4.10. TURKCELL, işbu sözleşmede dilediği değişikliği ve yeniliği yapma hakkını saklı tutar.

Kişisel Verilerinizin Korunmasına İlişkin Bilgilendirme

Şirketimiz (Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.) ile paylaştığınız kişisel verileriniz, Şirketimizin koruması altındadır. Bu doğrultuda, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun (Kanun) gereğince Şirketimiz kişisel verilerinizin güvenli şekilde muhafazasını, hukuka uygun olarak işlenmesini ve erişilmesini sağlamak için bütün teknolojik ve alt yapısal imkanlarını kullanarak, gerekli tüm teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

Kanun gereğince kişisel verileriniz Veri Sorumlusu sıfatıyla Şirketimiz tarafından aşağıda belirtilenler dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın Kanuna ve ilgili mevzuata uygun olarak işlenmektedir*.

I. Kişisel Verileriniz Nelerdir?

Kişisel verileriniz, kimliğinizi belirleyen ya da belirlenebilir kılan bilgiler anlamına gelmektedir. Şirketimiz açısından kişisel verileriniz, sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, aşağıda belirtilmiştir;

 • KimlikBilgileri: TCKN,doğum yeri ve tarihi, medeni durum, cinsiyet ve sair kimlik bilgileri,
 • Abonelik Bilgileri: Müşteri numarası, ad, soyad, telefon numarası, e-posta adresi,abonelik sözleşmesi numarası, abonelikte kullanılan kimlik türü gibi aboneyi tanımlayabileceğimiz kişisel veriler ve ödeme tipi, segment bilgisi,tarife ve paket bilgileri, hat açılış bilgisi, katma değerli servis abonelikleri, fatura, finansal ve borç bilgileri, abonelik türü ve kanalı, abonelik durumu (iptal, aktif vb.) gibi temel abonelik bilgileri, faturada yer aldığı şekliyle fatura tarihi, tarife tipi, adres bilgisi, referans no bilgisi ve fatura no bilgisi,
 • Şebeke,Trafik ve Lokasyon Bilgileri: Trafik verilerinden üretilen kullanım verileri, mobil cihazlardan ve 3. kişilerden temin edilen ve şebekemiz aracılığıyla gönderilen veya alınan mesajların ve aramaların tarihi, saati ve arama süresi ve bu iletişimin gerçekleştiği zamandaki tahmini konum verileri, internet ortamında yapılan her türlü erişime ilişkin olarak sisteme bağlantı tarih ve saat bilgisi, sistemden çıkış tarih ve saat bilgisi, kaynak ve hedef nokta bilgileri, ilgili konum bilgileri ve bunun gibi trafik verileri, kullanılan cihazın marka model bilgisi, cihazın teknik özellikleri, telefon değişiklik tarihleri, SIM kart değişikliği bilgileri, hattın anlık olarak açık/kapalı/meşgul bilgileri,
 • Satış Kanallarındaki Bilgiler: Kullanım miktarı, sağladığınız içerik ve sair kayıtlar gibi kullanım detaylarını içeren kişisel veriler ile satış ve müşteri temsilcileri tarafından çağrı merkezi standartları gereği tutulan sesli görüşme kayıtları ile e-posta, mektup ve sair vasıtalar aracılığı ile Şirketimiz ile iletişime geçildiğinde elde edilen veriler, satış kanallarındaki talep ve işlem bilgileri gibi satış aracılığı ile elde edilen veriler,
 • Katma Değerli Servis, Ürün, HizmetKullanımına Ait Bilgiler: Turkcell’in kendisinin ve diğer kurumlarla işbirliği ile ortaya çıkan ürün ve hizmetlerini tanıtmak ve kullandırmak için tasarlanan www.azimticaret.com.tr, www.digiturk.com.trwww.turkcell.com.trwww.superonline.net dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, internet siteleri ve mobil uygulamalarındaki davranış bilgileri,Turkcell’in belirli ürün ve hizmetlerinin kullanılmasına ilişkin tercihler,ilgili Turkcell mobil uygulamalarının cihazlardan toplayabileceği cihaz, şebeke, ağ, uygulama, konum ve kullanım bilgileri,
 • Ödeme, Banka ve Risk Bilgileri: (i) Cihaz kampanyaları ve servislere aboneliklerde finansal yeterlilik ön değerlendirmesi yapabilmek için; kredi notu bilgileri ile kredi kartı ve banka kartı bilgileri, şubekodu, hesap numarası ve sair banka bilgileri, (ii) grup şirketlerimiz olan Turkcell Ödeme Hizmetleri A.Ş.’den Turkcell Mobil Ödeme hizmeti için müracaatta bulunmanız/hizmet almanız ve/veya Turkcell Finansman A.Ş’den hizmet almak için müracaatta bulunmanız/hizmet almanız durumunda; abonesi olduğunuz Turkcell hatlarınızın sayısı, hatlara ilişkin harcama ve fatura bilgileriniz, üzerinize kayıtlı olan hatların tipi (faturalı / faturasız, kurumsal vs.), hattınızın açık, kapalı statü bilgileri,abonelik süresi (yaşı), varsa ön ödemeli hatlarınızda bulunan TL bakiyesi, hattınıza ait faturaların geçmiş dönem de dahil ödenme performansı, geçici olarak kapatılıp kapatılmadığı, fatura adresi ve varsa değişiklikler, otomatik ödeme / yükleme talimatı olup olmadığı, yükleme sıklığı, yükleme sayısı, hattın mobil ödemeye açık olup olmadığı, açık ise aylık mobil ödeme harcama limiti, aylık harcama limitine ulaşıp ulaşmadığı, mobil ödeme ile harcama yapılıp yapılmadığı, bakiye yetersizliği sebebiyle başarısız işlem olup olmadığı, başarısız işlem sayısı, kullanılan kredi olması halinde öncelikle limit/risk, teminat gecikme ve kredi sözleşmesi ve eklerinde yer alan bilgiler ile diğer bilgileri


II. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz Kanuna uygun olarak;

 • Şirketimizin ürün ve/veya hizmetlerine ilişkin genel ve özel kampanyalarının tanıtımı, ürün ve/veya hizmetlerine ilişkin indirim, fayda, koşul, ücretlendirme ve bunun gibi hususlardan haberdar edilmeniz, üyelik, davetiye, etkinliklerden yararlanma gibi olanakların sağlanması ve bunların kullanımı için gerekli her türlü işlemin yerine getirilmesi,
 • Özel ödül, çekiliş, yarışmaya ya da benzer bir etkinliğe katılmanız halinde bu kapsamda verdiğiniz bilgilerin etkinlik için kullanılması,
 • Size özel kutlama, temenni iletimi, ödül, çekiliş ve beğendiğiniz, tekrar erişmek isteyebileceğiniz, hatırlatılmasından memnuniyet duyabileceğiniz nitelikteki içeriklerin bilgilendirilmesi ve hatırlatılabilmesi, memnuniyetinizin sağlanması amacıyla hediyeler sunulması ve bunlar hakkında bilgi verilmesi, hediye kullanımları ile ilgili iletişime geçilmesi,
 • Memnuniyet ve sadakatiniz için; ürün ve hizmetlerin kullanış şeklinden yola çıkarak teklif sunulması, promosyonlar hakkında bilgi verilmesi, size özel teklifler, hediyeler sunulması ve bunlar hakkında bilgi verilmesi, hediye kullanımları ile ilgili iletişime geçilmesi, Şirketimizin sizin adınıza yaptığı işbirliklerinin duyurulması ve bu haklardan faydalanan müşterilere iletişim yapılması,
 • Kullanımlarınız için faturalandırma yapmanın yanı sıra, suiistimallerin, kayıp ve dolandırıcılığın önlenmesi için gerekli işlemlerin yapılması,
 • Şirketimiz işbirliklerinin duyurulması ve bu haklardan faydalanmanız durumunda sizinle iletişime geçilmesi,
 • Gerekli durumlarda kimlik bilgilerinizin teyit edilmesi, kredi notu kontrolünüzün yapılması ve raporlanması, sipariş edilen, satın alınan ve/veya kullanılan servis, ürün ve hizmetlerin sunulması ve bilgilendirilmesi amacıyla talep ettiğiniz işleminin gerçekleştirilmesi ve takibinin sağlanması,
 • Şirketimizin ürün, hizmet ve şebekesinin geliştirilmesi, denetim, veri analizi gibi dahili amaçlar için kullanılması ve sizden gelecek soru, şikayet ve bildirimlerin cevaplanması,
 • Belirli bir hizmet ve/veya ürünü satın almak niyetiyle bir kayıt oluşturulması,
 • Şirketimiz ürün ve hizmetlerini sunmak üzere Şirketimizle çalışan ya da size hizmet sunarken Şirketimize yardımcı olan stratejik ortaklarla ürün ve hizmetlerimizi size ulaştırılması/sunulması, ürünlerimize ve hizmetlerimize olan ilginizin değerlendirilmesi, müşteri memnuniyetinizin araştırılması,
 • İş ortaklarımız ve sair üçüncü kişilerle birlikte sizlere sunduğumuz ürün ve hizmetlerle ilgili finansal mutabakat sağlanması, iş ortaklarımız ve sair üçüncü kişilerle birlikte sunulan ürün ve hizmetlerin gerçekleştirilmesinin sağlanması,
 • Acil yardım çağrısı durumlarında yerinizin tespit edilmesi ve yetkili kurumlarla paylaşılması,
 • Turkcell Finansman A.Ş. ve Turkcell Ödeme Hizmetleri A.Ş. nezdindeki hizmetlerin sunulması, finansman şirketi ve ödeme kuruluşu tarafından risk düzeyinin belirlenmesi/yönetimi/tespiti ve ilgili mevzuattaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • İlgili mevzuat gereği size sunduğumuz hizmetin ifası amacıyla saklanması gereken bilgilerinizin muhafazası, bilgi kayıplarının önlenebilmesi için kopyalanması, yedeklenmesi, bilgilerinizin tutarlılığının kontrolünün sağlanması, şebekelerimizin veri güvenliği için gerekli tüm teknik ve idari tedbirlerin alınması,
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak üzere paylaşılması,

amaçları dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, telekomünikasyon hizmetlerinin sunulması, ürün ve hizmetlerin çeşitlendirilmesi, ölçümlenmesi, duyurulması gibi pazarlama aktiviteleri, çağrı merkezi hizmetlerinin sunumu, finansal raporlamalar, yasal takip ve benzeri amaçlarla işlenebilecektir.

 

III. Kişisel Verilerin Aktarılması

Şirketimiz, kişisel verilerinizi Kanun ve sair mevzuat kapsamında, yukarıda açıklanan işleme amaçlarının yerine getirilmesini sağlamak üzere;

 • http://www.turkcell.com.tr/tr/hakkimizda/genel-bakis/istiraklerimiz linkinde listelenen yurt içi ve yurt dışındaki Turkcell grup şirketleri,
 • Satın almak istediğiniz veya kullandığınız ürün ve hizmetlerin temini, ulaştırılması için çalıştığımız kurye şirketleri ve sair iş ortakları,
 • Şirketimiz alacaklarına ilişkin dava ve yasal takibin gerçekleştirildiği mahkeme ve icra müdürlükleri,
 • Acil yardım çağrısı halinde konumunuzu tespit edecek olan yetkili merciler,
 • Şirketimizce tarafınıza sunulan hizmetin ifası için işbirliği yapılan ve/veya hizmet alınan iş ortaklarımız, tedarikçi firmalar, bankalar, finans kuruluşları, TBB Risk Merkezi ve sair gerçek veya tüzel kişiler
 • Avukatlar, denetçiler, danışmanlar ve hizmet alınan diğer üçüncü kişiler,
 • Tarafınızca yetki verilmiş olan vekil ve temsilcileriniz,
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ve sair resmi kurumlar, kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları,

dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, yurt içi ve yurt dışındaki gerekli ve yetkili kişi ve kuruluşlara aktarılabilecektir.

IV. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz abonelik sözleşmesi, Şirketimiz bayileri ve sair yüz yüze kanallar, Şirketimiz web sitesi, çağrı merkezi, kısa mesaj, elektronik posta, mobil uygulamalar, sesli yanıt sistemi ve her türlü yazılı, sözlü, elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ile elektronik haberleşme hizmeti ve Şirketimizin sair her türlü ürün ve hizmetlerinin yasal çerçeve dahilinde sunulabilmesi amacıyla toplanır.

V. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanunun 11 numaralı maddesi gereğince; Şirketimize başvurarak,

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Eksik veya yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
 • Kanunun 7 no’lu maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Yukarıda belirtilen düzeltme, silinme ve yok edilme şeklindeki haklarınız uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararınızın giderilmesini talep etme,

haklarına sahipsiniz.

Kanunun uygulanmasıyla ilgili taleplerinizi ve kişisel verilerinizle ilgili her türlü sorunuzu Turkcell Genel Müdürlük Aydınevler Mahallesi İnönü Caddesi No:20 Küçükyalı Ofis Park B Blok - Maltepe / İSTANBUL adresine (noter, iadeli taahhütlü mektup vb.) yazılı olarak iletebilirsiniz. 

*6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca kişisel verilerinin işlenmesi, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi anlamına gelir.